Arbeidsrecht: Proeftijd

27 november 2018

In de arbeidsoverkomst is doorgaans een proeftijd opgenomen. De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode. Het biedt zowel de werknemer als de werkgever een bedenktermijn.

Wanneer partijen gedurende de proeftijd uit elkaar willen, hoeven zij geen rekening te houden met de strenge ontslagregels die normaal gesproken gelden. De proeftijd wordt daarom ook wel een rechteloze periode genoemd.

EISEN AAN DE PROEFTIJD

Uit de wet volgen een aantal eisen waaraan het proeftijdbeding moet voldoen. Wanneer niet aan de eisen wordt voldaan is het beding niet geldig.

De proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. De proeftijd is alleen geldig als het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden en 1 dag. De proeftijd is niet geldig als deze is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde of een opvolgende werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst; DUUR PROEFTIJD

De wet bepaalt dat de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk moet zijn. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar is nooit langer dan twee maanden.

De proeftijd duurt maximaal 1 maand bij:

– een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar;

– een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum (bijv. voor de duur van het project).

Hiervan kan wel bij cao worden afgeweken.

De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:

– een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van 2 jaar of langer.

– een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

ONTSLAG TIJDENS DE PROEFTIJD

Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Zij hoeven zich niet te houden aan de strenge regels die normaals gesproken gelden bij een ontslagprocedure.

JuriDox blogt elke dinsdag en vrijdag om je op de hoogte te houden van wet- en regelgeving, juridische tips en leuke juridische anekdotes vlak voor het weekend.

Blog / Law / Arbeidsrecht: Proeftijd